Zmiana przepisów

W dniu 9 maja 2014 r. Sejm przyjął projekt ustawy o prawach konsumenta, który przewiduje 6-miesięczny termin wejścia w życie nowych regulacji licząc od daty publikacji ustawy. Najbardziej prawdopodobnym terminem publikacji jest czerwiec 2014, co oznacza, że ustawa weszła w życie z końcem 2014 roku.
Nowa ustawa o prawach konsumenta wprowadza szereg istotnych zmian wynikających z dyrektywy UE, ale też kształtuje dodatkowe prawa konsumenckie związane z reklamacją towarów, odpowiedzialności przedsiębiorcy względem konsumenta oraz względem innych przedsiębiorców.
Dyrektywa UE – zgodnie z prawem UE od 13 czerwca 2014 w państwach członkowskich winien funkcjonować ujednolicony system ochronny konsumentów, oparty na przepisach dyrektywy.


Czy muszę stosować nowe przepisy w praktyce ?

Po 13 czerwca 2014 r. z mocy obowiązujących unijnych przepisów konsumentowi będą przysługiwać prawa wynikające z dyrektywy.
Z drugiej strony ponieważ w krajowym porządku prawnym nie istnieje jeszcze obowiązujący akt prawny transponujący dyrektywę, przedsiębiorcom do dnia wejścia w życie ustawy nie będą groziły konsekwencje prawne wynikające z niedostosowania praktyki do wymogów wskazanych w Dyrektywie.

Dla przykładu:
Konsumentowi będzie przysługiwało prawo 14 dni na odstąpienie od umowy (na podstawie obowiązującej dyrektywy), ale jeżeli przedsiębiorca zaproponuje konsumentowi jedynie 10 dni, wówczas konsument nie będzie mógł pozwać przedsiębiorcy z tego tytułu. Będzie mógł jedynie dochodzić odszkodowania od Państwa polskiego, dlatego, że Państwo polskie nie wdrożyło na czas odpowiednich przepisów, do czego było zobowiązane.


Sprzedaż w granicach UE

Jeżeli zawierasz umowy sprzedaży na odległość z konsumentami z poza Polski, wówczas koniecznym będzie stosowanie się do nowych przepisów dyrektywy już dzisiaj, ponieważ prawem obowiązującym jest prawo względem siedziby konsumenta lub zapisy korzystniejsze dla niego.

Czy Twój sklep jest już przystosowany do Przepisów Prawa Konsumenckiego?